EN

Условия за участие в Фейсбук Игра от 16.12.20 до 07.01.2021г.

Автор:

Официални правила за провеждане на игра във Facebook

На J&Jco 16.12.2020 г.

Играта (“Игра”) се провежда на Facebook (Фейсбук) профила на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/) с Изпълнител и Организатор ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД с ЕИК 831053546  и със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район р-н Оборище, ул. СТАРА ПЛАНИНА 15 ет.3, тел.: 02 9718121, факс: 02 9718093, Електронна поща: jandjco@techno-link.comи с адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул.Цариградско шосе No 123, наричано по-нататък „Организатор".

Взимайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) профила на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/). Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/). Фейсбук като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Фейсбук страницата на ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД.

I. Механизъм

1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следните условия:

1.1. Да се хареса дадената статия/публикация;

1.2. Да се сподели във Фейсбук;

1.3. Да се хареса страницата ни във Фейсбук; на страницата на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/

2. Периодът на Играта e от 16.12.2020 г. до 12:00 часа на 07.01.2021 г.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.Не е необходимо заплащането на такса за участие.

4. Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя харесвания/споделяния, които е направил и публикувал.

5. С извършването на харесване, отговарящо на зададените съгласно Раздел I по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

II. Право на участие

6. Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

6.1. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да имат изрично писмено разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.

7. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Facebook профила на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/.

7.1. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към страницата на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

7.2. Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на страницата на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/, Участниците дават своето безусловно съгласие ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тази игра и които материали стават собственост на ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД.

7.3. ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД и упълномощените му представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците на страницата на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/(с изключение на личните им данни) за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.

7.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително,нецензурно, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

7.5. Участник, който отговаря на условията на тези Правила, но не е спазил срока за участие в Играта, не се включва в механизма за печелене на награда.

III. Награждаване

8. Наградите в играта са:

- наличен продукт от продуктовата гама на ДЖЕЙ ЕНД ДЖЕЙ КО ООД, на стойност 200 лева. 

Победителят ще бъде изтеглен на томболен/лотариен принцип. Организаторът ще се свърже с резервa в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. 6 от текущите правила.

9. Печелившият участник ще бъде публикуван в пост на Facebook на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

9.1. Спечелилият награда се обявява в коментар към публикация на таймлайн на Фейсбук страницата на J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/и се известява от Организатора на 07.01.2021 г. с покана да изпрати в лично съобщение трите имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите или запазване на услугата. Спечелилият участник се задължава да изпрати на лично съобщение, трите си имена, настоящ адрес и телефон за доставка в срок от 7 (седем) дни след публикуване на печелившите.

9.2. С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с условията и правилата на Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРА. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в таймлайн игрите и доставяне на наградите или услугите. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 9.1. губи правото си да получи наградата.

9.3. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

9.4. Ако печелившият е на възраст под 18 години се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

9.4. Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

10. Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.

10.1. Победител, който не желае да предостави адрес за контакти, има възможност да получи наградата си лично в офис на Организатора, на адрес гр. София 1784, бул.Цариградско шосе № 123. В този случай разходите за получаването (в т.ч. транспорт до адреса и обратно) са за сметка на Победителя. При избор на доставка чрез куриер наградата ще бъде доставена безплатно до печелившия участник, чрез куриер, до 20 работни дни от получаване личното съобщение по т. 9.1. по - горе. Наградата може да бъде получена само от спечелилия, след представяне на лична карта и подписване на приемо-предавателен протокол за получаването й. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че получава наградата от името на печелившия. Наградата се доставя само веднъж и само до адреса, посочен в личното съобщение по т. 9.1. по- горе. При отсъствие на печелившия участник и липса на лице, което писмено да удостовери, че приема наградата от името на печелившия., ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

11. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. С приемането на настоящите Общи Условия, Участниците се считат информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участниците са длъжни да декларират тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

12. ОРГАНИЗАТОРЪТ Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, СПРЯМО ДЕФИНИЦИЯТА В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА.

13. ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЕ ТЕГЛЯТ НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ СЪХРАНЯВА ДАННИ ЗА ПРОФИЛИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ОСВЕН КАКТО СА ВИДИМИ ПРИ НАПИСВАНЕТО НА КОМЕНТАР ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

14. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ИЗТРИЕ НАПИСАНИЯ ОТ НЕГО КОМЕНТАР И/ИЛИ ДА ИЗТРИЕ СПОДЕЛЕНИЯ ПОСТ НА ИГРАТА ОТ ПРОФИЛА СИ. 

15. ИЗТРИВАНЕТО НА КОМЕНТАР ИЛИ ПРЕМАХВАНЕТО НА ПОСТА ОТ ПРОФИЛА НА УЧАСТНИКА ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА, ЛИШАВА УЧАСТНИКА ОТ ПРАВОТО МУ ДА СПЕЧЕЛИ/ПОЛУЧИ НАГРАДА, В Т.Ч. И ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИ ПРИ НЕПОТЪРСВАНЕ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ.

16. ИЗТРИВАНЕТО НА КОМЕНТАР ИЛИ ПРЕМАХВАНЕТО НА ПОСТА ОТ ПРОФИЛА НА ПОБЕДИТЕЛ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА НЕ ВЛИЯЕ ПО НИКАКЪВ НАЧИН НА ПРАВАТА НА ПОБЕДИТЕЛЯ ВЪРХУ ПОЛУЧЕНАТА НАГРАДА.

17. ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИ СЕ ПАЗЯТ ДО 5 ГОДИНИ, СПОРЕД ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ВЪРХУ СПЕЧЕЛЕНИТЕ НАГРАДИ, КАКТО И ЗА СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪНЪЧНИ ЦЕЛИ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. 

18. ДАННИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПРЕДОСТАВИЛИ ДАННИТЕ СИ, НО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДИТЕ СИ, СЕ ИЗТРИВАТ СЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА НА ДРУГО ЛИЦЕ. 

19. ВСЕКИ ПОБЕДИТЕЛ ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ СИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА, ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ (ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ) И УДОСТОВЕРЕНИЕ (СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПОЛУЧЕНАТА НАГРАДА.

20. ВСЕКИ ЕДИН ПОБЕДИТЕЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ СИ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.

21. ВСЕКИ ЕДИН ПОБЕДИТЕЛ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА, В ТОЗИ СЛУЧАЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА СИ ЛИЧНО НА АДРЕСА И ВЪВ ВРЕМЕТО, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ.

22. ВСЕКИ ЕДИН ПОБЕДИТЕЛ, КОЙТО ПРЕДОСТАВИ АДРЕС ЗА ДОСТАВКА СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЛИЦЕНЗИРАНА КУРИЕРСКА ФИРМА/ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА НА НАГРАДАТА И ПОДПИСВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ТОВА. ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИТЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ОТ КУРИЕРА СЪГЛАСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ НА САМИЯ КУРИЕР И ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА СРОКОВЕ, РАЗЛИЧНИ ПО ПОСОЧЕНИТЕ ТУК.

23. ВСЕКИ УЧАСТНИК, СПЕЧEЛИЛ И/ИЛИ ПОЛУЧИЛ НАГРАДА ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП И ПОПРАВКА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА СВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КАТО СЕ СВЪРЖЕ С ОРГАНИЗАТОРА, ЧРЕЗ FACEBOOK СТРАНИЦАТА ИЛИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ КОНТАКТНИ ДАННИ.

24. ОРГАНИЗАТОРЪТ ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ СЕ УВЕДОМЯВАТ, ЧЕ ЧРЕЗ КОМЕНТИРАНЕТО ВЪВ FACEBOOK, ТЕЗИ КОМЕНТАРИ ЩЕ БЪДАТ ВИДНИ ЗА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.

25. ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАТОРА ЗА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ ДРУГИ, ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ.

26. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ, ДА ИСКА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ДА НАПРАВИ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, КАКТО И ДА ИСКА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ ПРИ СЪБЛЮДАВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

27. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТО ОТТЕЛГЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО ДО ОТТЕГЛЯНЕТО МУ.

28. ВСЕКИ УЧАСТНИК, АКО СМЯТА, ЧЕ ПРАВАТА МУ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ СА НАРУШЕНИ, МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЖАЛБА КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ НА САЙТА НА КОМИСИЯТА https://www.cpdp.bg/.

V. Други общи условия при провеждане на игри

29. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/), Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

30. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 21 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

31. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители от страна на Организатора и Изпълнителя.

32. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

33. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи, игри и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

34. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи.

35. Описаната по-горе Игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

36. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

37. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

38. Организаторът на Играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната Игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация. Организаторът може да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на Играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в томболите и трети лица във връзка с такова съдържание.

39. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

40. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата J&Jco (https://www.facebook.com/jandjco.bg/), включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да публикуват на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

41. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и концепцията на Играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права. Същото важи за съдържание, което би могло да бъде осъдително, да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица, да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

42. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка, друга информация и материали, предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.

43. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

44. Настоящите Общи Условия влизат в сила, считано от 16.12.2020 г. 

Пожелаваме ви късмет!


Заявка за безплатна оферта